Hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu

Federasyonlar üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturulan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Federasyonumuz anayasamızda da ifadesi bulunan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşı dır.” değiştirilemez hükümlerine bağlıdır.
Başkalarının zihninde anarşi, terör, yıkıcılık ve bölücülük bulunabilir. Bir başkaları da din kisvesi altında ayni şeyi yapabilir. Bizim düşüncemiz adaleti, sevgiyi, iyiyi, güzeli, doğruyu, samimiyeti, hoş görüyü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön görür. Üyelerinden aldığı güçle federasyonumuz haksızlıklara ve yanlışlıklara daima karşı çıkacaktır.
Duyarsız, nemelazımcı, vurdumduymaz olmamalıyız.
“Birlikten kuvvet doğar” ilkesinden hareketle, Hacı Bektaş-i Veli’ nin ifadesi ile, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım ”diyoruz. Federasyonumuz anayasamızda da ifadesi bulunan “Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşı dır.” değiştirilemez hükümlerine bağlıdır.
Başkalarının zihninde anarşi, terör, yıkıcılık ve bölücülük bulunabilir. Bir başkaları da din kisvesi altında ayni şeyi yapabilir. Bizim düşüncemiz adaleti, sevgiyi, iyiyi, güzeli, doğruyu, samimiyeti, hoş görüyü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön görür. Üyelerinden aldığı güçle federasyonumuz haksızlıklara ve yanlışlıklara daima karşı çıkacaktır.
Duyarsız, nemelazımcı, vurdumduymaz olmamalıyız.
“Birlikten kuvvet doğar” ilkesinden hareketle, Hacı Bektaş-i Veli’ nin ifadesi ile, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım ”diyoruz. Federasyonumuz İdeolojik bir kuruluş değildir.
Böyle bir yapılanmayı reddeder. Birleştirici ve bütünleştirici amaçtadır. Kimseyi dışlamaz, dışarıda bırakmaz. Federasyonumuz ülkenin bugünkü sorunlar yumağına bir düğüm olmayı değil, sorunları çözen, çözümler getiren bir kurum olmayı hedefler. Bu nedenle; Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin gazetecilik ve televizyonculuğun toplum hayatındaki rolünü ve değerini özümsemiş, bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek amacındadır.
Basın örgütlerinin ilkeleri olmalıdır ve bu ilkeler birleştirici, bütünleştirici, kitleleri kucaklayıcı ve mücadeleci olmalıdır. Federasyon anlayışımız siyaset ve ideolojiler üstü sivil toplum kuruluşudur. Kendisini ideoloji veya siyasi bir taassupla sınırlamaz ve birleştirici, bütünleştirici, herkesi kucaklayan ilkeleri vardır.

 

Misyon

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu

Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda görünürlüğünü ve etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir.
Federasyon Türkiye’nin doğru ve etkin bir şekilde tanınması ve bilinmesi için kamu kurumları ile işbirliği yaparak uluslararası sektör temsilcileri arasında koordinasyonu sağlamak amaçlamaktadır.
Bu durum, ülkemizin izlediği politikaların hem meşruiyeti hem de etkinlik alanı açısından önem arz etmektedir.
Türkiye’nin dünyanın farklı kesimlerinde yanlış ve kötü niyetli propaganda yapıp algı yaratmaya çalışan bazı ülkeler için devlet nezdinde girişimler yapıp o ülkenin devlet yöneticileri veya basın temsilcileri ile görüşüp Türkiye’nin doğru şekilde tanınmasını zorunlu kılmaktadır.
Türkiye’nin tanıtımında, dış yardımlar, bilim ve teknoloji, ekonomi, yükseköğretim, turizm, sağlık, ulaşım, sağlık turizmi, kültür, sanat ve medya gibi geniş bir alana yayılan faaliyetleri, Türkiye’nin yeni potansiyellerinin dünya kamuoyunda tanınmasını sağlar.
Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu bu farklı faaliyet kalemlerinin koordinasyonunu sağlayarak Türkiye’nin stratejik iletişimine ve etkin tanıtımına katkıda bulunur.

Vizyon

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu

Küreselleşme ile birlikte uluslararası ilişkilerin daha girift bir hal aldığı günümüzde gazete ve televizyon haberleri uluslararası kamuoyunu etkilemenin ve yönlendirmenin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir.
Yükselen bir güç olarak Türkiye’nin stratejik İletişim uluslararası kamuoyunda etkin ve başarılı olması, milli çıkarlarının, bölgesel etkinliğinin ve küresel sorumluluklarının vazgeçilmez bir unsurudur.
Bu durum, ülkemizin izlediği politikaların hem meşruiyeti hem de etkinlik alanı açısından önem arz etmektedir.
Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu, bu çerçevede gerek ülkemizin güçlü mirasını ve çağdaş tecrübesini gerekse son yıllarda bölgesel ve küresel siyasette artan etkisinden yola çıkarak, Türkiye’nin yeni hikâyesini etkin bir şekilde uluslararası kamuoyuna ve uluslararası medyada çalışan meslektaşlarına anlatmayı, farklı kesimlerle diyaloğa geçmeyi ve çok taraflı bir iletişim ekseninde faaliyet yürütmeyi amaçlamaktadır.

İlkelerimiz

Uluslararası Televizyoncular ve Gazeteciler Federasyonu

Esasen basın özgürlüğüne bağlı olarak bizim hukukumuzda basın kuruluşlarının ve basın mensuplarının uymak zorunda oldukları belirli bir “ilkeler metni” bulunmamaktadır.
Doğal olarak basın kuruluşları ve basın mensupları açısından genel hukuk kurallarının ötesinde hukuken bağlayıcı nitelikte herhangi bir ilke veya kural bulunmamaktadır.
Bu nedenle basın mensupları çalışmalarında hukukun genel kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren Basın Konseyi’nin benimseyip ilan ettiği bazı temel ilkeler bulunmaktadır.
Bu ilkeler şunlardır:
1.Gerçeğe saygı ve kamuoyunun hakkı için gazetecinin ilk görevi vardır 1954 Uluslararası Dünya Gazeteciler Federasyonu Kongresi tarafından kabul edilmiştir – IFJ, 1986 Dünya Kongresi tarafından tadil edilmiştir.)Bu uluslararası Bildirge, olayları açıklarken haber, bilgi toplamak, iletmek, yaymak ve yorum yapmakla görevli gazeteciler için profesyonel bir davranış standardı olarak ilan edilmiştir.
2.Bu görevini yerine getirirken, gazeteci, belgelerin dürüstçe toplanması ve yayınlanmasında, adil yorum ve eleştirme hakkının ilkelerini ve basın özgürlüğünü savunur.
3.Gazeteci, haber, fotoğraf ve belgeler elde etmek için yalnızca adil yöntemleri kullanacaktır.
4.Gazeteci, zararlı şekilde yanlış olduğu tespit edilen yayınlanmış bilgileri düzeltmek için elinden gelenin en iyisini yapacak ve cevap hakkına saygı duyacaktır.
5.Gazeteci, elde edilen bilgilerin kaynağı ile ilgili olarak mesleki gizliliği gözlemlemelidir.
6.Gazeteci yalnızca kökenini bildiği gerçeklere göre rapor verecektir. Gazeteci önemli bilgileri bastırmayacak veya belgeleri tahrif etmeyecektir.
7.Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak, gazetecinin görevleri arasındadır
8.Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yâda incitici yayın yapmamak,
9.Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek,
10.Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek,
11.Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak,
12.Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlamamak,
13.Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamamak,
14.Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek,
15.Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan etmemek,
16.Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek,
17.Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
18.Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak,
19.Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak,
20.İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmeli.
21.Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı göstermek,
22.Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.
23.Gazeteci, ağır meslekî suç olarak görür;
• İntihal;
• Kötü amaçlı yanlış beyanda bulunma;
• İftira, hakaret, asılsız suçlama;
• Yayın ya da bastırma dikkate alınarak herhangi bir biçimde rüşvet kabul edilmesi.
24.Adaya layık gazeteciler, yukarıda belirtilen ilkeleri sadakatle yerine getirme görevini görürler. Gazeteci, her ülkenin genel kanunları dahilinde mesleki konularda yalnızca meslektaşlarının yargı yetkisini, hükümetlerin veya başkalarının her türlü müdahalesini ortadan kaldırmak için kabul edecektir.